Polityka prywatności

Polityka prywatności

witryny Internetowej IWANICZEK sp. z o.o.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Bogusław Iwaniczek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IWANICZEK sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Partynickiej 27A, nr NIP: 614-133-40-19.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), ustawę z dnia 10. maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na adres e-mail hello@iwaniczek.pl, lub w formie pisemnej na nasz adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny:
  1. wskazać dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. opisać zdarzenie będące powodem Zgłoszenia (jeżeli dotyczy),
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 5. Administrator Danych Osobowych zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności na niniejszej stronie internetowej.
 6. W przypadku skorzystania przez Państwa z usług naszej strony będziemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko — podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  2. numer telefonu — zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne dla Państwa rozwiązanie,
  3. adres e-mail — poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
  4. informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas jako Administratora Danych Osobowych:
  1. w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób, których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości — podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny,
  3. w celu obsługi ewentualnych reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy kupna-sprzedaży,
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi — podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, polegający na ochronie jego praw,
  5. w celach analitycznych i statystycznych — wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, polegający na prowadzeniu analiz aktywności naszych Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
  6. w celu marketingowym Administratora Danych Osobowych, który polega na realizowaniu usługi (subskrypcji) newslettera, czyli kierowania do Państwa e-mailowych powiadomień o interesujących wydarzeniach oraz ofertach handlowych — na postawnie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (marketing bezpośredni),
  7. w celu marketingowym, a mianowicie w celu informowania Państwa o aktywności Administratora Danych Osobowych oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz Produktów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych, w sytuacji odwiedzenia przez Państwa profili Administratora Danych Osobowych prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google+) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w tym celu podstawną prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 8. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt. poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne w następujących przypadkach:
  1. przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),
  2. w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,
  3. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera — jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne oraz nieodpłatne, w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
   Każdy z Państwa, jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego, ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności. Podanie danych oznaczonych jako wymagane, jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. poprzednim. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą, jak również bazy danych, do których Administrator wykupił licencję (dostęp).
 11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
 12. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu Internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
  1. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
  2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami,
  3. podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które to usługi są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności – podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi: informatyczne, księgowe oraz prawne, a także bankom i innym operatorom płatności (np. Pay-U).
 14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych. W celu realizowania działań marketingowych Administrator Danych Osobowych w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych Administrator Danych Osobowych dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób w pełni automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka).
 15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12. RODO — Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych (o ile istnieją), czy o okresie przez który dane będą przetwarzane, lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła — w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator Danych Osobowych może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15. RODO — podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy, oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16. RODO — jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17. RODO — innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   1. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte — np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   2. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem,
   3. wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21. RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych — proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   5. konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   6. dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18. RODO — mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy nasza firma przede wszystkim jedynie by je przechowywała), jeżeli: kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), złożyli Państwo sprzeciw (o którym mowa w lit. f niniejszego punktu), lub Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20. RODO — mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21. RODO — mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  8. nie podlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22. w zw. z art. 4. pkt 4. RODO — w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba, że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77. RODO — jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 16. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym) zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwo prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów — nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 16. powyżej, proszę przesłać wiadomość: drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, lub w formie pisemnej na nasz adres korespondencyjny – wskazane w pkt. 1. powyżej.
 18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz — jeżeli ma to zastosowanie — PUODO.
 19. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba, że co innego wynika z treści niniejszej Polityki Prywatności.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 21. Niniejsza Polityka Prywatności będzie na bieżąco aktualizowana.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w dniach od 30.05.2024 (czwartek) do 02.06.2024r (niedziela). salon przy ulicy Partynickiej 27a we Wrocławiu będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy!